گزارش وزن اکسون

با کلیدهای Ctrl+F کد ملی خود را جستجو نمایید

تاریخ بارنامه شماره بارنامه نام کالا وزن بارنامه شماره ماشین نام گیرنده نام خریدار کد ملی گیرنده
99/04/15 225476-43/98 ذرت برزیل 16920 197ع56-ایران-24 شرکت تعاونی 5172 5172 مرغداری میرآباد گنچ گون 10680083806
99/04/15 225466-43/98 ذرت برزیل 27250 438ع81-ایران-54 دامداران آریان خراسان جنوبی تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی 10360035316
99/04/15 225459-43/98 ذرت برزیل 26715 183ع48-ایران-83 دامداران آریان خراسان جنوبی تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی 10360035316
99/04/15 225462-43/98 ذرت برزیل 25275 297ع62-ایران-71 یوسف قاسمی تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی مشهد 943807875
99/04/15 225471-43/98 ذرت برزیل 25855 874ع58-ایران-31 مرغ تخمگذار استان سمنان تعاونی کشاورزی مرغ تخمگذار سمنان 10480079288
99/04/15 225469-43/98 ذرت برزیل 25540 824ع63-ایران-11 گوشتی فاخته فیروزکوه تولیدی و پرورش مرغ گوشتی فاخته فیروزکوه 10100043064
99/04/15 225460-43/98 ذرت برزیل 16920 479ع66-ایران-31 تیرنگ دانه طبرستان تیرنگ دانه طبرستان 14004823673
99/04/15 225474-43/98 ذرت برزیل 16770 181ع46-ایران-31 جواد اکبرزادگان جواد اکبرزادگان 43872166
99/04/15 225461-43/98 ذرت برزیل 15060 911ع71-ایران-19 جواد اکبرزادگان جواد اکبرزادگان 43872166
99/04/15 225458-43/98 ذرت برزیل 17130 147ع12-ایران-14 جواد اکبرزادگان جواد اکبرزادگان 43872166
99/04/15 225467-43/98 ذرت برزیل 26590 369ع76-ایران-31 خوراک دام عزت یعقوبی عزت یعقوبی 4371189555
99/04/15 225468-43/98 ذرت برزیل 26090 788ع52-ایران-31 فیروزدام کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و آبزیان سمنان 10101422863
99/04/15 225475-43/98 ذرت برزیل 26210 954ع16-ایران-27 گاوداران صنعتی خردورزان خراسان کشاورزی گاوداران صنعتی خردورزان خراسان 10380382854
99/04/15 225473-43/98 ذرت برزیل 27200 557ع53-ایران-84 گاوداران صنعتی خردورزان خراسان کشاورزی گاوداران صنعتی خردورزان خراسان 10380382854
99/04/15 225472-43/98 ذرت برزیل 27710 559ع73-ایران-54 گاوداران صنعتی خردورزان خراسان کشاورزی گاوداران صنعتی خردورزان خراسان 10380382854
99/04/15 225470-43/98 ذرت برزیل 26000 496ع43-ایران-24 محمد عرب کشاورزی مرغداران طیور تخم گذار نوید کرمان 3090460769
99/04/15 225465-43/98 ذرت برزیل 28960 929ع98-ایران-13 شرکت کشت وصنعت پیشروصالح کاشمر کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر 10380065105
99/04/15 225464-43/98 ذرت برزیل 26660 945ع61-ایران-83 شرکت کشت وصنعت پیشروصالح کاشمر کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر 10380065105
99/04/15 225463-43/98 ذرت برزیل 25130 239ع21-ایران-24 شرکت کشت وصنعت پیشروصالح کاشمر کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر 10380065105
99/04/14 992405-37/98 ذرت روس 16890 655ع76-ایران-62 بیتا آمین استرآباد بیتا آمین استرآباد 14008291546
99/04/14 225457-43/98 ذرت برزیل 26260 492ع63-ایران-18 کارخانه پارس دانه سه ستاره تعاونی کشاورزی مرغ تخمگذار سمنان 14007749970
99/04/14 225455-43/98 ذرت برزیل 26580 682ع49-ایران-79 کارخانه پارس دانه سه ستاره تعاونی کشاورزی مرغ تخمگذار سمنان 14007749970
99/04/14 225448-43/98 ذرت برزیل 18820 765ع55-ایران-24 تعاونی مرغداران 182ایثار گران شوش تعاونی کشاورزی مرغداران فجر خوزستان 10860091314
99/04/14 225449-43/98 ذرت برزیل 15260 262ع65-ایران-14 شرکت تعاونی پرورش دام وطیور دامداران لور اندیمشک تعاونی کشاورزی مرغداران فجر خوزستان 10861990354
99/04/14 225450-43/98 ذرت برزیل 16385 521ع82-ایران-14 غلامحسین ترابی برزگر تعاونی کشاورزی مرغداران فجر خوزستان 2000833731
99/04/14 225447-43/98 ذرت برزیل 16180 552ع41-ایران-24 سلمان حمیدی پور سلمان حمیدی پور 2002283923
99/04/14 225452-43/98 ذرت برزیل 25515 852ع26-ایران-24 تعاونی ماکیان شایان اتحاد خوزستان کشاورزی ماکیان شایان اتحاد خوزستان 14008055971
99/04/14 225454-43/98 ذرت برزیل 16340 561ع68-ایران-73 کریم عبدی اکبرآبادی کشاورزی مرغ تخمگذار فارس 2451640871
99/04/14 225453-43/98 ذرت برزیل 12020 783ع69-ایران-31 حسن ملاحسینی کشاورزی مرغداران قم 41340825
99/04/14 225456-43/98 ذرت برزیل 16550 653ع52-ایران-83 شرکت تعاونی مرغداران رفسنجان کشاورزی مرغداری رفسنجان 10860511080
99/04/14 225451-43/98 ذرت برزیل 16925 473ع47-ایران-83 مرغداران رفسنجان کشاورزی مرغداری رفسنجان 10860511080
99/04/13 225443-43/98 ذرت برزیل 15720 831ع91-ایران-25 آرمین تجارت آیدین مهر آرمین تجارت آیدین مهر 14007440039
99/04/13 225444-43/98 ذرت برزیل 26415 464ع71-ایران-51 مرغداری قادرزاده تعاونی کشاورزی مرغداران اذربایجان غربی 2889597199
99/04/13 225445-43/98 ذرت برزیل 15710 834ع18-ایران-24 بهروز سراجی نژاد تعاونی کشاورزی مرغداران فجر خوزستان 56438966
99/04/13 225446-43/98 ذرت برزیل 16670 247ع26-ایران-24 شیر و دام کنگاور دامپروری و کشاورزی شیر و دام کنگاور 10861713776
99/04/13 225442-43/98 ذرت برزیل 15780 129ع89-ایران-43 گاوداران صنعتی مرکزی کشاورزی گاوداران صنعتی استان مرکزی 10780053972
99/04/11 992404-37/98 جو قزاق 16670 292ع31-ایران-62 مجتبی امیری مجتبی امیری 386791538
99/04/11 210719-43/98 ذرت برزیل 15270 495ع24-ایران-24 مهدی پیروز مهدی پیروز 1860584551
99/04/11 992403-37/98 ذرت روس 25594 422ع21-ایران-62 گرگان و دشت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت 10700071422
99/04/11 992402-37/98 ذرت روس 16990 212ع92-ایران-62 گرگان و دشت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت 10700071422
99/04/11 992401-37/98 ذرت روس 16049 833ع96-ایران-62 گرگان و دشت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت 10700071422
99/04/10 210684-43/98 ذرت برزیل 25540 287ع18-ایران-14 مرغداران تحت پوشش تعاون اتحادیه مرغداران تحت پوشش تعاون هرمزگان 10800065948
99/04/10 225441-43/98 ذرت برزیل 26720 834ع55-ایران-24 امین چمل پور امین چمل پور 3422293108
99/04/10 992399-37/98 ذرت روس 16422 823ع27-ایران-72 شرکت طیور بهشت(فارم 2 تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 10861625396
99/04/10 992400-37/98 جو قزاق 14751 786ع44-ایران-72 کشاورزی دامداران دهستان نور آباد کشاورزی دامداران دهستان نورآباد 10861380119
99/04/10 0 دانه کلزا 20010 15634 کیهان تجارت دایا(یگانه خزر ) کیهان تجارت دایا(امانی) 10103424317
99/04/10 0 دانه کلزا 19390 32833 کیهان تجارت دایا(یگانه خزر ) کیهان تجارت دایا(امانی) 10103424317
99/04/09 225411-43/98 ذرت برزیل 15190 223ع62-ایران-14 تعاونی 270 مرغ تخمگذار 270 مرغ تخمگذار استقلال 10680009668
99/04/09 226624-43/98 ذرت برزیل 26130 792ع77-ایران-14 3888سپید تخم ماهور باشت 3888 مرغ تخم گذار سپید تخم ماهور باشت 10980232238
99/04/09 225428-43/98 ذرت برزیل 16390 754ع17-ایران-26 ابوالقاسم احسانی ابوالقاسم احسانی 4609353830
99/04/09 210664-43/98 ذرت برزیل 26050 237ع91-ایران-19 3438مهر کشاورزی 13ایوان اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران ایلام 14002804260
99/04/09 225397-43/98 ذرت برزیل 27750 252ع29-ایران-29 3438مهر کشاورزی 13ایوان اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران ایلام 14002804260
99/04/09 225431-43/98 ذرت برزیل 15880 377ع45-ایران-14 عمار خدیش اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران ایلام 4510061870
99/04/09 225391-43/98 ذرت برزیل 27780 325ع72-ایران-79 فرهاد رستمی اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران ایلام 4539496328
99/04/09 225412-43/98 ذرت برزیل 25570 144ع49-ایران-24 مصیب خسروی نسب اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران ایلام 18100950002
99/04/09 225410-43/98 ذرت برزیل 18200 351ع42-ایران-24 مرغداری جمعه امیری اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداری جنوب استان کرمان 3030731189
99/04/09 226630-43/98 ذرت برزیل 15930 454ع51-ایران-31 اصغر صفری اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغ گوشتی 4948897981
99/04/09 226633-43/98 ذرت برزیل 15980 765ع58-ایران-31 حاجی محمد دهنوی اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغ گوشتی 3309293734
99/04/09 226636-43/98 ذرت برزیل 16810 759ع91-ایران-19 لایق مصطفایی اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغ گوشتی 3230750799
99/04/09 225419-43/98 ذرت برزیل 25960 831ع56-ایران-24 دامداران مهریز اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان یزد 10840008700
99/04/09 225387-43/98 ذرت برزیل 25300 839ع46-ایران-24 دامداران مهریز اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان یزد 10840008700
99/04/09 226618-43/98 ذرت برزیل 26690 152ع38-ایران-24 تعاونی مبارکه اتحادیه کشاورزی و مرغداری استان اصفهان 10260071041
99/04/09 226620-43/98 ذرت برزیل 26440 233ع56-ایران-71 تعاونی مرغداران اصفهان اتحادیه کشاورزی و مرغداری استان اصفهان 10861224575
99/04/09 226619-43/98 ذرت برزیل 25090 994ع51-ایران-71 تعاونی مرغداران اصفهان اتحادیه کشاورزی و مرغداری استان اصفهان 10861224575
99/04/09 226623-43/98 ذرت برزیل 27010 328ع23-ایران-24 علی خالویی اتحادیه کشاورزی و مرغداری استان اصفهان 6229911140
99/04/09 226628-43/98 ذرت برزیل 15380 182ع65-ایران-71 قدرت زینلی اتحادیه کشاورزی و مرغداری استان اصفهان 1262863198
99/04/09 226634-43/98 ذرت برزیل 15970 157ع17-ایران-71 منوچهر وزیری اتحادیه کشاورزی و مرغداری استان اصفهان 6209847374
99/04/09 226635-43/98 ذرت برزیل 17210 242ع39-ایران-13 منوچهر وزیری اتحادیه کشاورزی و مرغداری استان اصفهان 6209847374
99/04/09 225432-43/98 ذرت برزیل 16090 884ع99-ایران-14 امرالله فاضلی امرالله فاضلی 4230626721
99/04/09 225440-43/98 ذرت برزیل 14800 988ع41-ایران-14 اکبر صادقی اکبر صادقی 3539295461
99/04/09 225426-43/98 ذرت برزیل 16320 897ع45-ایران-31 مرغداری بهزاد یوسفی بهزاد یوسفی 46774661
99/04/09 992397-37/98 ذرت روس 15898 751ع72-ایران-62 بیتا آمین استرآباد بیتا آمین استرآباد 14008291546
99/04/09 992396-37/98 ذرت روس 24257 435ع98-ایران-62 بیتا آمین استرآباد بیتا آمین استرآباد 14008291546
99/04/09 225404-43/98 ذرت برزیل 24960 998ع13-ایران-24 بوقلمون داران اصفهان تامین نیاز بوقلمون داران اصفهان 10862111700
99/04/09 210667-43/98 ذرت برزیل 25900 361ع63-ایران-31 دامپروری افرادشت تامین کنندگان نیاز گاوداران صنعتی استان مرکزی 10101906213
99/04/09 225393-43/98 ذرت برزیل 27440 179ع84-ایران-31 دامپروری افرادشت تامین کنندگان نیاز گاوداران صنعتی استان مرکزی 10101906213
99/04/09 225392-43/98 ذرت برزیل 25590 445ع49-ایران-31 دامپروری افرادشت تامین کنندگان نیاز گاوداران صنعتی استان مرکزی 10101906213
99/04/09 992393-37/98 ذرت روس 17030 366ع29-ایران-62 احمد فدائی جویباری تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 5829290499
99/04/09 992388-37/98 ذرت روس 17090 476ع89-ایران-62 بهرام پاکدامن تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 5309615393
99/04/09 992389-37/98 ذرت روس 17088 518ع29-ایران-72 زرین پر جویبار تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 10980088330
99/04/09 992392-37/98 ذرت روس 17022 754ع23-ایران-72 سپید قوی مازند تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 10760209410
99/04/09 992387-37/98 ذرت روس 15480 931ع95-ایران-62 کمال الدین مرزبان تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 2160068446
99/04/09 992386-37/98 ذرت روس 17136 211ع26-ایران-72 کیومرث ذبیحی تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 5829741199
99/04/09 225436-43/98 ذرت برزیل 16060 346ع24-ایران-98 آرش مرادی تعاونی تولیدکنندگان مرغ نیمچه گوشتی کردستان 3839062306
99/04/09 226627-43/98 ذرت برزیل 28920 873ع19-ایران-72 پرواربندان گرمسار تعاونی دامداران سمنان 10480036614
99/04/09 226631-43/98 ذرت برزیل 16180 376ع92-ایران-23 مرغداری تیهودشت تعاونی مرغداری مرکزی 10780054521
99/04/09 226632-43/98 ذرت برزیل 16640 626ع43-ایران-71 دامداران برخوار تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260360332
99/04/09 225438-43/98 ذرت برزیل 16600 996ع56-ایران-13 دامداران تیران و کرون تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10861863361
99/04/09 225399-43/98 ذرت برزیل 16270 225ع66-ایران-71 دامداران مبارکه تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260058997
99/04/09 226626-43/98 ذرت برزیل 15400 125ع29-ایران-24 وحید شادادفر تعاونی کشاورزی دامداران لرستان 4189507180
99/04/09 226622-43/98 ذرت برزیل 27420 945ع85-ایران-73 گاوداران ماهان تعاونی کشاورزی دامداران کرمان 10630108287
99/04/09 225425-43/98 ذرت برزیل 16450 849ع46-ایران-24 گوشت قرمز متحدان ورامین تعاونی کشاورزی گوشت قرمزمتحدان شهرستان ورامین 14000081400
99/04/09 992390-37/98 ذرت روس 11164 576ع18-ایران-62 تعاونی مرغداران گرگان تعاونی کشاورزی مرغداران گلستان 14003215681
99/04/09 992391-37/98 ذرت روس 15242 829ع19-ایران-62 مرغداران بندر ترکمن و گمیشان تعاونی کشاورزی مرغداران گلستان 6289616455
99/04/09 225421-43/98 ذرت برزیل 16800 324ع89-ایران-19 افراسیاب فتاحی فر تعاونی کشاورزی مرغداران کرمانشاه 3230201371
99/04/09 225398-43/98 ذرت برزیل 16620 614ع26-ایران-24 تعاونی 688 معیدی تعاونی کشاورزی مرغداران کرمانشاه 10861704870
99/04/09 225408-43/98 ذرت برزیل 25900 522ع17-ایران-79 سید علی جعفری تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ رودسر 6309268155
99/04/09 225407-43/98 ذرت برزیل 26960 116ع69-ایران-79 سید علی جعفری تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ رودسر 6309268155
99/04/09 226629-43/98 ذرت برزیل 16220 915ع36-ایران-31 تولیدی دان وارش گسکر تولیدی دان وارش گسکر 10720061116
99/04/09 226625-43/98 ذرت برزیل 16170 173ع28-ایران-15 تک دانه مطهر آذربایجان تک دانه مطهر اذربایجان 10861865101
99/04/09 226621-43/98 ذرت برزیل 26660 947ع15-ایران-19 تک دانه مطهر آذربایجان تک دانه مطهر اذربایجان 10861865101
99/04/09 225396-43/98 ذرت برزیل 27300 771ع66-ایران-42 خوراک دام و طیور زرین دانه گنبد خوراک دام و طیور زرین دانه گنبد 10861877000
99/04/09 225395-43/98 ذرت برزیل 26440 892ع32-ایران-26 خوراک دام و طیور زرین دانه گنبد خوراک دام و طیور زرین دانه گنبد 10861877000
99/04/09 225427-43/98 ذرت برزیل 16680 574ع74-ایران-47 دان افشان پودر آشتیان دان افشان پودر آشتیان 14001912887
99/04/09 225439-43/98 ذرت برزیل 28040 775ع33-ایران-13 دانه آوران مدرن انزان دانه آوران مدرن انزان 14007929350
99/04/09 225434-43/98 ذرت برزیل 25480 764ع32-ایران-14 دانه آوران مدرن انزان دانه آوران مدرن انزان 14007929350
99/04/09 225435-43/98 ذرت برزیل 24550 245ع39-ایران-24 دانه اوران مدرن انزان دانه آوران مدرن انزان 14007929350
99/04/09 225400-43/98 ذرت برزیل 25690 861ع18-ایران-24 دانه چین دانه چین 10780022205
99/04/09 210670-43/98 ذرت برزیل 16730 218ع65-ایران-31 دانه مطبوع ساوه دانه مطبوع ساوه 10861645401
99/04/09 210657-43/98 ذرت برزیل 16510 742ع74-ایران-18 دانه های غرب نهاوند دانه های غرب نهاوند 10820020044
99/04/09 210658-43/98 ذرت برزیل 16290 351ع11-ایران-28 دانه های غرب نهاوند دانه های غرب نهاوند 10820020044
99/04/09 225422-43/98 ذرت برزیل 16840 366ع53-ایران-31 دانه های غرب نهاوند دانه های غرب نهاوند 10820020044
99/04/09 210674-43/98 ذرت برزیل 25510 341ع73-ایران-31 ماکیان دام سینا سید جواد اشرفی نسب 10320398603
99/04/09 210668-43/98 ذرت برزیل 27810 254ع68-ایران-43 ماکیان دام سینا سید جواد اشرفی نسب 10320398603
99/04/09 992395-37/98 ذرت روس 17025 132ع76-ایران-62 سیدمحمد رضا سالاری سید محمدرضا سالاری 4432908671
99/04/09 992394-37/98 ذرت روس 17030 361ع12-ایران-62 سیدمحمد رضا سالاری سید محمدرضا سالاری 4432908671
99/04/09 225388-43/98 ذرت برزیل 26940 263ع56-ایران-51 بوقلمون شمال غرب صنعت یکپارچه بوقلمون شمال غرب 14005317467
99/04/09 210671-43/98 ذرت برزیل 16490 921ع74-ایران-31 علی اسداله زاده علی اسداله زاده 42978858
99/04/09 210672-43/98 ذرت برزیل 16940 354ع23-ایران-31 علی اسداله زاده علی اسداله زاده 42978858
99/04/09 225418-43/98 ذرت برزیل 16900 953ع65-ایران-31 علی اسداله زاده علی اسداله زاده 42978858
99/04/09 225417-43/98 ذرت برزیل 17350 785ع88-ایران-18 علی اسداله زاده علی اسداله زاده 42978858
99/04/09 225414-43/98 ذرت برزیل 11200 191ع77-ایران-79 فرزین کریمی ملک میان فرزین کریمی ملک میان 2279940485
99/04/09 225429-43/98 ذرت برزیل 25130 613ع44-ایران-24 محسن عبدعبدیان محسن عبدعبدیان 1861660081
99/04/09 225413-43/98 ذرت برزیل 15390 332ع49-ایران-24 محمدیاسر جعفری محمد یاسر جعفری 4269676132
99/04/09 992398-37/98 ذرت روس 18057 883ع77-ایران-23 گیل دشت مرغانه مرغ تخگذار گیل دشت مرغانه 10720058272
99/04/09 225430-43/98 ذرت برزیل 15260 845ع17-ایران-29 حسین کوچکی نژاد مرغداران شهرستان صومعه سرا 2678394824
99/04/09 225423-43/98 ذرت برزیل 15950 595ع23-ایران-29 عباس خدابنده ملکسر مرغداران شهرستان صومعه سرا 2678094456
99/04/09 225406-43/98 ذرت برزیل 16040 436ع12-ایران-35 صمد داوری مرغداران مرغ تخمگذار آذربایجان شرقی 1688794921
99/04/09 225405-43/98 ذرت برزیل 16490 747ع94-ایران-25 فریدون فتحی مرغداران مرغ تخمگذار آذربایجان شرقی 5079703504
99/04/09 225420-43/98 ذرت برزیل 16170 683ع15-ایران-24 تعاونی سیمرغ گروه 167 مرغداری سیمرغ گروه 167 10320010313
99/04/09 210662-43/98 ذرت برزیل 25020 771ع63-ایران-59 نگین دانه صحرا نگین دانه صحرا 14006589678
99/04/09 210661-43/98 ذرت برزیل 24490 148ع49-ایران-59 نگین دانه صحرا نگین دانه صحرا 14006589678
99/04/09 210663-43/98 ذرت برزیل 25820 855ع55-ایران-59 نگین دانه صحرا نگین دانه صحرا 14006589678
99/04/09 210669-43/98 ذرت برزیل 28390 845ع23-ایران-26 نگین دانه صحرا نگین دانه صحرا 14006589678
99/04/09 225409-43/98 ذرت برزیل 27600 951ع32-ایران-26 نگین دانه صحرا نگین دانه صحرا 14006589678
99/04/09 225386-43/98 ذرت برزیل 16620 685ع43-ایران-71 نیلوفر برجیان نیلوفر برجیان 47363754
99/04/09 225424-43/98 ذرت برزیل 16260 194ع43-ایران-31 پروتئین سازان قومس کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و آبزیان سمنان 10480132484
99/04/09 225390-43/98 ذرت برزیل 26130 849ع35-ایران-71 دامداران دهستان نور آباد کشاورزی دامداران دهستان نورآباد 10861380119
99/04/09 225389-43/98 ذرت برزیل 26200 296ع52-ایران-24 دامداران دهستان نور آباد کشاورزی دامداران دهستان نورآباد 10861380119
99/04/09 225385-43/98 ذرت برزیل 16040 444ع72-ایران-18 گاوداران سردرود کشاورزی گاوداران بخش سردرود 10820004695
99/04/09 225416-43/98 ذرت برزیل 15470 961ع96-ایران-14 تعاونی پرواربندان صنعتی ورامین کشاورزی گاوداران پرواربند صنعتی ورامین 14000078283
99/04/09 225437-43/98 ذرت برزیل 17480 637ع84-ایران-31 حمید الیکایی کشاورزی گاوداران فعال پاکدشت 6589720371
99/04/09 225415-43/98 ذرت برزیل 16700 258ع38-ایران-73 نوراله شایان مهر کشاورزی مرغ تخمگذار فارس 2471464874
99/04/09 225403-43/98 ذرت برزیل 27820 348ع98-ایران-73 سحر کوشای شیروان کشاورزی مرغداران صنعتی سحر کوشای شیروان 14007921218
99/04/09 225402-43/98 ذرت برزیل 28170 853ع98-ایران-63 سحر کوشای شیروان کشاورزی مرغداران صنعتی سحر کوشای شیروان 14007921218
99/04/09 225401-43/98 ذرت برزیل 27420 882ع15-ایران-73 سحر کوشای شیروان کشاورزی مرغداران صنعتی سحر کوشای شیروان 14007921218
99/04/09 225384-43/98 ذرت برزیل 25370 628ع85-ایران-54 سحر کوشای شیروان کشاورزی مرغداران صنعتی سحر کوشای شیروان 14007921218
99/04/09 225433-43/98 ذرت برزیل 25920 378ع27-ایران-24 شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار قم کشاورزی مرغداران قم 1086095223
99/04/09 225394-43/98 ذرت برزیل 16100 756ع52-ایران-71 217آزادگان کشاورزی مرغداران گوشتی چهارمحال و بختیاری 10680026120
99/04/09 0 دانه کلزا 18780 41967 کیهان تجارت دایا(یگانه خزر ) کیهان تجارت دایا(امانی) 10103424317
99/04/09 0 دانه کلزا 20090 87439 کیهان تجارت دایا(یگانه خزر ) کیهان تجارت دایا(امانی) 10103424317
99/04/08 225360-43/98 ذرت برزیل 27920 986ع44-ایران-73 غداری سامان کوثر اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداری جنوب استان کرمان 10630106817
99/04/08 225373-43/98 ذرت برزیل 24755 829ع55-ایران-43 بوقلمون داران اصفهان تامین نیاز بوقلمون داران اصفهان 10862111700
99/04/08 225374-43/98 ذرت برزیل 25890 715ع99-ایران-13 بوقلمون داران اصفهان تامین نیاز بوقلمون داران اصفهان 10862111700
99/04/08 225378-43/98 ذرت برزیل 25720 981ع26-ایران-14 بوقلمون داران اصفهان تامین نیاز بوقلمون داران اصفهان 10862111700
99/04/08 225368-43/98 ذرت برزیل 25680 679ع61-ایران-51 خوراک دام میاندواب تامین نیاز کارخانجات خوراکدام آذربایجان غربی 10980069770
99/04/08 225381-43/98 ذرت برزیل 25880 258ع16-ایران-13 گاوداران گاوخونی ورزنه تامین نیازگاوداران گاوخونی ورزنه بن رود 10260429060
99/04/08 992379-37/98 ذرت روس 16828 756ع87-ایران-62 آلاشت جوجه تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 10760257050
99/04/08 992382-37/98 ذرت روس 17061 896ع85-ایران-62 جانعلی خناری نژاد تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 2090850809
99/04/08 992378-37/98 ذرت روس 17140 989ع87-ایران-62 حدیث  هفده تولیدی سوادکوه تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 10760034872
99/04/08 992369-37/98 ذرت روس 15858 274ع75-ایران-62 ساحل جوجه مازندران تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 10760274115
99/04/08 992368-37/98 ذرت روس 15831 823ع27-ایران-72 شرکت طیور بهشت(فارم 2 تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 10861625396
99/04/08 992376-37/98 ذرت روس 17101 234ع64-ایران-62 علی اکبر بابایی(جوجه زرین نکا تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 10760120604
99/04/08 992381-37/98 ذرت روس 16725 763ع39-ایران-62 معصومه پور یدالله تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 2062655630
99/04/08 992380-37/98 ذرت روس 17320 518ع29-ایران-72 نوربال شمال (الهی) تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 14000131817
99/04/08 992383-37/98 ذرت روس 16859 927ع26-ایران-62 نیلوفر صفایی جوان رستم کلا تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 943577241
99/04/08 992367-37/98 ذرت روس 16725 592ع74-ایران-62 نیکوطیور نوشهر تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 10760174541
99/04/08 992370-37/98 ذرت روس 17016 618ع68-ایران-46 کیمیا جوجه تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مزارع مازندران 10760278691
99/04/08 225371-43/98 ذرت برزیل 27060 347ع24-ایران-29 فرشید جهانتابی تعاونی تولیدکنندگان مرغ نیمچه گوشتی کردستان 3732423311
99/04/08 225348-43/98 ذرت برزیل 26320 231ع93-ایران-14 تعاونی خمینی شهر تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260025437
99/04/08 225359-43/98 ذرت برزیل 15230 298ع38-ایران-13 گاوداران گلپایگان تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260043890
99/04/08 225356-43/98 ذرت برزیل 16160 977ع14-ایران-71 گاوداران گلپایگان تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260043890
99/04/08 225375-43/98 ذرت برزیل 26820 626ع85-ایران-18 دامداران استان زنجان تعاونی کشاورزی دامداران زنجان 10460061740
99/04/08 225357-43/98 ذرت برزیل 26990 253ع85-ایران-54 ماکیان شرق تعاونی کشاورزی مرغداران ماکیان شرق 10360036340
99/04/08 225349-43/98 ذرت برزیل 27560 193ع13-ایران-54 ماکیان شرق تعاونی کشاورزی مرغداران ماکیان شرق 10360036340
99/04/08 225364-43/98 ذرت برزیل 27880 785ع64-ایران-54 ماکیان شرق تعاونی کشاورزی مرغداران ماکیان شرق 10360036340
99/04/08 225376-43/98 ذرت برزیل 16060 178ع77-ایران-19 پاشا جعفری تعاونی کشاورزی مرغداران کرمانشاه 3341430504
99/04/08 225369-43/98 ذرت برزیل 27700 333ع89-ایران-19 محمد رمضانی تعاونی کشاورزی مرغداران کرمانشاه 4959782986
99/04/08 225370-43/98 ذرت برزیل 27560 889ع26-ایران-29 محمد رمضانی تعاونی کشاورزی مرغداران کرمانشاه 4959782986
99/04/08 225355-43/98 ذرت برزیل 16300 758ع67-ایران-43 توحید دانه کمره توحید دانه کمره 10780038851
99/04/08 225372-43/98 ذرت برزیل 25570 255ع73-ایران-19 خوراک دام و طیور زردانه گستر غرب خوراک دام و طیور زردانه گستر غرب 10610047395
99/04/08 225379-43/98 ذرت برزیل 15650 473ع48-ایران-31 رحمان حسین شرقی رحمان حسین شرقی 439135915
99/04/08 225353-43/98 ذرت برزیل 24720 964ع25-ایران-29 سیمرغ سیمرغ 10100640089
99/04/08 225367-43/98 ذرت برزیل 26900 247ع79-ایران-18 بوقلمون شمال غرب صنعت یکپارچه بوقلمون شمال غرب 14005317467
99/04/08 225351-43/98 ذرت برزیل 29090 316ع31-ایران-73 ضرغام درخشان ضرغام درخشان 4268957421
99/04/08 225363-43/98 ذرت برزیل 16460 759ع24-ایران-43 فاطمه صدیق فاطمه صدیق 2291012721
99/04/08 992371-37/98 ذرت روس 24243 184ع12-ایران-62 گروه تولیدی ساوانا طیور پارس گروه تولیدی ساوانا طیور پارس 14004665841
99/04/08 992373-37/98 ذرت روس 25700 722ع43-ایران-72 گروه تولیدی ساوانا طیور پارس گروه تولیدی ساوانا طیور پارس 14004665841
99/04/08 992374-37/98 ذرت روس 25694 635ع66-ایران-62 گروه تولیدی ساوانا طیور پارس گروه تولیدی ساوانا طیور پارس 14004665841
99/04/08 992385-37/98 ذرت روس 14950 822ع72-ایران-62 گروه تولیدی ساوانا طیور پارس گروه تولیدی ساوانا طیور پارس 14004665841
99/04/08 992372-37/98 ذرت روس 15137 931ع95-ایران-62 احمد محمدیان مجتمع تولیدی طیور شمال احمد محمدیان 14003880765
99/04/08 992375-37/98 ذرت روس 13095 696ع21-ایران-62 احمد محمدیان مجتمع تولیدی طیور شمال احمد محمدیان 14003880765
99/04/08 225380-43/98 ذرت برزیل 27230 515ع72-ایران-31 محمدتقی محمدی محمدتقی محمدی ( فرزند احمدعلی) 439316243
99/04/08 992377-37/98 ذرت روس 16841 755ع91-ایران-43 گیل دشت مرغانه مرغ تخگذار گیل دشت مرغانه 10720058272
99/04/08 992384-37/98 ذرت روس 17522 649ع17-ایران-59 گیل دشت مرغانه مرغ تخگذار گیل دشت مرغانه 10720058272
99/04/08 225350-43/98 ذرت برزیل 25860 927ع51-ایران-14 البرز رادین کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و آبزیان سمنان 14000252049
99/04/08 225377-43/98 ذرت برزیل 25700 757ع36-ایران-24 خوراک دام کویر کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و آبزیان سمنان 10480112637
99/04/08 225366-43/98 ذرت برزیل 27870 959ع49-ایران-83 سفید دان بهاران زرند کشاورزی سفید دان بهاران زراوند 14005221835
99/04/08 225354-43/98 ذرت برزیل 15760 991ع16-ایران-71 شترمرغداران اصفهان کشاورزی شتر مرغداران استان اصفهان 10260459727
99/04/08 225361-43/98 ذرت برزیل 16800 424ع82-ایران-23 دامداری موسوی کشاورزی گاوداران صنعتی استان مرکزی 53667751
99/04/08 225362-43/98 ذرت برزیل 15400 994ع18-ایران-63 رضارحمانیان کوشکی کشاورزی مرغ تخمگذار فارس 2471220665
99/04/08 225383-43/98 ذرت برزیل 28090 614ع16-ایران-26 سحر کوشای شیروان کشاورزی مرغداران صنعتی سحر کوشای شیروان 14007921218
99/04/08 225382-43/98 ذرت برزیل 27210 377ع56-ایران-71 سحر کوشای شیروان کشاورزی مرغداران صنعتی سحر کوشای شیروان 14007921218
99/04/08 225352-43/98 ذرت برزیل 25540 657ع32-ایران-83 کشاورزی و دامپروری یاسوج کشاورزی و دامپروری یاسوج 10861984260
99/04/08 225365-43/98 ذرت برزیل 16120 894ع73-ایران-13 کشت و صنعت فیروزصبا کشت و صنعت فیروزصبا 10100018980
99/04/08 225358-43/98 ذرت برزیل 25740 186ع88-ایران-14 کشت و صنعت دامپروری فارس کشت و صنعت و دامپروری فارس 10530164222
99/04/07 225339-43/98 ذرت برزیل 26380 661ع83-ایران-18 ابوالقاسم احسانی ابوالقاسم احسانی 4609353830
99/04/07 225336-43/98 ذرت برزیل 27480 848ع72-ایران-19 رمضان یوسف وند اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران ایلام 1950182983
99/04/07 225337-43/98 ذرت برزیل 26570 846ع24-ایران-29 شرکت شایلان اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران ایلام 10300040103
99/04/07 225331-43/98 ذرت برزیل 25520 849ع52-ایران-24 صیوان طیور(جمعه عزیزی) اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران ایلام 10300040370
99/04/07 225342-43/98 ذرت برزیل 25870 986ع18-ایران-19 علی باقر آقایی اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران ایلام 6349627687
99/04/07 225325-43/98 ذرت برزیل 25820 811ع68-ایران-18 گاوداران گرمسار اتحادیه کشاورزی دامداران سمنان 10860264637
99/04/07 225334-43/98 ذرت برزیل 25510 132ع48-ایران-24 شرکت ساران 57 ازنا پرورش مرغ مادر گوشتی ساران 57 ازنا 10740001394
99/04/07 992365-37/98 جو قزاق 23730 743ع82-ایران-14 اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان خوانسار تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10860013187
99/04/07 992364-37/98 جو قزاق 25310 655ع11-ایران-24 اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان خوانسار تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10860013187
99/04/07 992351-37/98 جو قزاق 16878 464ع31-ایران-62 حسین یزدانی آدرمنابادی تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 6609500495
99/04/07 992363-37/98 جو قزاق 25370 817ع23-ایران-72 سیداحمد غفاری تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260181306
99/04/07 992355-37/98 جو قزاق 26900 689ع76-ایران-62 فضل اله ترابی تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 1282270052
99/04/07 992362-37/98 جو قزاق 17057 338ع14-ایران-72 کشاورزی گوسفند داران اصفهان تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260251332
99/04/07 992361-37/98 جو قزاق 17534 566ع18-ایران-72 کشاورزی گوسفند داران اصفهان تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260251332
99/04/07 992358-37/98 جو قزاق 16859 774ع31-ایران-72 کشاورزی گوسفند داران اصفهان تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260251332
99/04/07 992353-37/98 جو قزاق 18019 337ع11-ایران-21 گوسفند داران شهرضا تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260061864
99/04/07 992366-37/98 جو قزاق 24309 147ع48-ایران-43 محمود اعلائی تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 1287665373
99/04/07 992360-37/98 جو قزاق 16080 248ع39-ایران-13 مهسا دام آران و بیدگل تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260079769
99/04/07 225330-43/98 ذرت برزیل 25100 318ع27-ایران-24 23قره باغ عبدالخالق صداقت تعاونی کشاورزی صنعت دامپروری فارس 10530241704
99/04/07 225341-43/98 ذرت برزیل 15780 494ع69-ایران-73 دردانه خراسان رضوی تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران خراسان رضوی 10861186000
99/04/07 225333-43/98 ذرت برزیل 16210 749ع86-ایران-18 حمید طلوعی نیا تعاونی کشاورزی مرغداران تخم گذارالبرز 1376376768
99/04/07 992349-37/98 ذرت روس 24600 681ع65-ایران-62 مرغداران شفت تعاونی کشاورزی مرغداران شفت 10840093706
99/04/07 225338-43/98 ذرت برزیل 16200 487ع58-ایران-31 احمد عرب تهیه و توزیع خوراک دام سامان 420716416
99/04/07 225324-43/98 ذرت برزیل 16760 181ع46-ایران-31 احمد عرب تهیه و توزیع خوراک دام سامان 420716416
99/04/07 225329-43/98 ذرت برزیل 25720 713ع97-ایران-14 تولیدی بیست و یک بیضاء تولیدی بیست و یک بیضا 10530004592
99/04/07 225326-43/98 ذرت برزیل 28420 394ع54-ایران-83 بهین رشد قوچان جواد یادگار خسرویه 14005146769
99/04/07 225327-43/98 ذرت برزیل 26290 791ع58-ایران-22 غلامرضا موسوی نسب (چرغندی) چرغندی 1911625871
99/04/07 225343-43/98 ذرت برزیل 17990 769ع72-ایران-14 حشمت اله بنیادی نژاد حشمت اله بنیادی نژاد 4269102489
99/04/07 992348-37/98 ذرت روس 25440 315ع78-ایران-22 تایماز پنج پیکر خوراک دام و طیور تایماز پنج پیکر 10980301322
99/04/07 992347-37/98 ذرت روس 24780 593ع31-ایران-72 تایماز پنج پیکر خوراک دام و طیور تایماز پنج پیکر 10980301322
99/04/07 225347-43/98 ذرت برزیل 25260 824ع12-ایران-71 سیمرغ سیمرغ 10100640089
99/04/07 225345-43/98 ذرت برزیل 26440 217ع97-ایران-62 نکا پلت مازندران صنایع غذایی دام طیور و آبزیان نکا پلت مازندران 14003650870
99/04/07 225340-43/98 ذرت برزیل 12930 452ع42-ایران-24 عباس نصیری عباس نصیری 43212212
99/04/07 992356-37/98 ذرت روس 24968 422ع21-ایران-62 مجید اکبری مجید اکبری 2110024674
99/04/07 225335-43/98 ذرت برزیل 15750 968ع68-ایران-71 محسن آیته اللهی مهرجردی محسن آیته اللهی مهرجردی 4489681623
99/04/07 846733- سویا پرک 1700 82926 محمد تقی محمدی محمد تقی محمدی 381593053
99/04/07 225346-43/98 ذرت برزیل 22050 347ع67-ایران-79 مرغ مادر دامون گیلان مرغ مادر دامون گیلان 14007301658
99/04/07 992359-37/98 جو قزاق 14513 293ع32-ایران-72 کشاورزی دامداران دهستان نور آباد کشاورزی دامداران دهستان نورآباد 10861380119
99/04/07 225322-43/98 ذرت برزیل 16120 552ع74-ایران-31 بهروز سیاه منصوری کشاورزی گاوداران پرواربند شهرستان ورامین 6589915482
99/04/07 225328-43/98 ذرت برزیل 25970 848ع62-ایران-32 گاوداران صنعتی خردورزان خراسان کشاورزی گاوداران صنعتی خردورزان خراسان 10380382854
99/04/07 992357-37/98 ذرت روس 16559 849ع32-ایران-62 مرغداران گیلان کشاورزی مرغداران استان گیلان 10720137853
99/04/07 992354-37/98 ذرت روس 24250 155ع38-ایران-72 مرغداران گیلان کشاورزی مرغداران استان گیلان 10720137853
99/04/07 992352-37/98 ذرت روس 24110 128ع11-ایران-72 مرغداران گیلان کشاورزی مرغداران استان گیلان 10720137853
99/04/07 992350-37/98 ذرت روس 16804 181ع93-ایران-62 مرغداران گیلان کشاورزی مرغداران استان گیلان 10720137853
99/04/07 225321-43/98 ذرت برزیل 25690 411ع86-ایران-14 مرغداران گوشتی بروجرد کشاورزی مرغداران شهر بروجرد 10740021340
99/04/07 225332-43/98 ذرت برزیل 15820 984ع53-ایران-71 اکبرنجفی کشاورزی مرغداران گوشتی چهارمحال و بختیاری 10861321511
99/04/07 225319-43/98 ذرت برزیل 26630 566ع49-ایران-31 کشت و صنعت فیروزصبا کشت و صنعت فیروزصبا 10100018980
99/04/07 225344-43/98 ذرت برزیل 25400 155ع46-ایران-19 دامپروری پگاه همدان کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان 10861132533
99/04/07 225320-43/98 ذرت برزیل 27030 523ع93-ایران-23 کیمیا گران تغذیه کیمیاگران تغذیه 10680055399
99/04/07 225323-43/98 ذرت برزیل 25830 777ع83-ایران-14 کیمیا گران تغذیه کیمیاگران تغذیه 10680055399
99/04/07 56973 دانه کلزا 21600 52424 کیهان تجارت دایا(کارخانه یگانه خزر ) کیهان تجارت دایا(امانی) 10103424317
99/04/07 56972 دانه کلزا 19520 43835 کیهان تجارت دایا(کارخانه یگانه خزر ) کیهان تجارت دایا(امانی) 10103424317
99/04/06 225305-43/98 ذرت برزیل 16160 765ع58-ایران-31 رحمت پورجعفر اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران ایلام 4539321412
99/04/06 225317-43/98 ذرت برزیل 15640 178ع77-ایران-19 کوریس اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران ایلام 10862080250
99/04/06 225287-43/98 ذرت برزیل 15490 391ع26-ایران-29 علی جلیلیان اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغ گوشتی 6419851424
99/04/06 225299-43/98 ذرت برزیل 27800 179ع51-ایران-27 تعاونی یامچی اتحادیه کشاورزی و صنعت دامپروری آذربایجان شرقی 64444444444
99/04/06 225289-43/98 ذرت برزیل 26330 548ع22-ایران-24 تعاونی یامچی اتحادیه کشاورزی و صنعت دامپروری آذربایجان شرقی 64444444444
99/04/06 225291-43/98 ذرت برزیل 25930 724ع22-ایران-13 تولیدی بهارش اتحادیه کشاورزی و مرغداری استان اصفهان 10260177803
99/04/06 225300-43/98 ذرت برزیل 26547 967ع52-ایران-84 احمد حاجی قاسمی سریزدی احمد حاجی قاسمی سریزدی 4469491225
99/04/06 225279-43/98 ذرت برزیل 26100 265ع43-ایران-48 شرکت تعاونی مروارید چاهستان پرورش گوشتی مروارید چاهستان 10800115844
99/04/06 225309-43/98 ذرت برزیل 16547 634ع18-ایران-51 صلاح تن آرا تعاونی تولیدکنندگان مرغ نیمچه گوشتی کردستان 3858801992
99/04/06 225285-43/98 ذرت برزیل 28840 119ع33-ایران-26 تعاونی شاهوار بسطام تعاونی دامداران سمنان 10480086655
99/04/06 225295-43/98 ذرت برزیل 25140 996ع17-ایران-71 خوراک دام سیمین دانه تعاونی صنعت دامپروری خراسان رضوی 10861670736
99/04/06 225310-43/98 ذرت برزیل 17320 717ع86-ایران-43 دامداران گلپایگان تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260043890
99/04/06 225298-43/98 ذرت برزیل 15930 167ع45-ایران-71 گاوداران اصفهان تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260251518
99/04/06 225318-43/98 ذرت برزیل 25560 727ع83-ایران-18 شرکت حافظ دام تعاونی کشاورزی دامداران البرز 10100065300
99/04/06 225286-43/98 ذرت برزیل 26500 817ع58-ایران-83 جلاالدین میرمرادزائی جلاالدین میرمرادزائی 3700092415
99/04/06 225288-43/98 ذرت برزیل 25680 211ع28-ایران-24 ستاره طلایی کمیجان خوراک دام ستاره طلائی کمیجان 14006763258
99/04/06 225307-43/98 ذرت برزیل 17120 412ع89-ایران-73 ذبیح اله هرمزی ذبیح اله هرمزی 3421991278
99/04/06 225304-43/98 ذرت برزیل 15840 164ع87-ایران-14 رحمان حسین شرقی رحمان حسین شرقی 439135915
99/04/06 225306-43/98 ذرت برزیل 16080 447ع82-ایران-31 روبن سپارزاده روبن سپارزاده 34512039
99/04/06 225315-43/98 ذرت برزیل 25990 476ع28-ایران-26 سبز دانه ممتاز بهاران اترک سبز دانه ممتاز بهاران اترک 14007942032
99/04/06 225312-43/98 ذرت برزیل 27750 836ع27-ایران-26 سبز دانه ممتاز بهاران اترک سبز دانه ممتاز بهاران اترک 14007942032
99/04/06 225302-43/98 ذرت برزیل 15960 682ع53-ایران-24 علیرضا ابراهیمی(جمشیدی) سلسله 4189228206
99/04/06 225303-43/98 ذرت برزیل 16280 734ع54-ایران-24 مالک صادق رحیمی سلسله 4189090808
99/04/06 225290-43/98 ذرت برزیل 26490 892ع16-ایران-83 عبدالرحمن شهنوازی عبدالرحمن شهنوازی 3719449742
99/04/06 225314-43/98 ذرت برزیل 26810 427ع45-ایران-83 علی اصغری علی اصغری 3591026735
99/04/06 225296-43/98 ذرت برزیل 16560 877ع32-ایران-24 علی محمدی علی محمدی 3549774028
99/04/06 225282-43/98 ذرت برزیل 18820 295ع35-ایران-31 عبدالوهاب قدبنان کنیمی قدبنان عبدالوهاب 5769695056
99/04/06 225297-43/98 ذرت برزیل 16080 257ع12-ایران-49 محمد علی رحمتی محمد علی رحمتی فیروزاباد 4230453671
99/04/06 225281-43/98 ذرت برزیل 16180 485ع21-ایران-73 محمد علی رحمتی محمد علی رحمتی فیروزاباد 4230453671
99/04/06 225280-43/98 ذرت برزیل 25590 887ع44-ایران-48 محمود داودی محمود داودی 1819309959
99/04/06 225294-43/98 ذرت برزیل 17240 919ع29-ایران-14 ساحل خلیج فارس گروه 289 مرغداری ساحل خلیج گروه 289 10861051818
99/04/06 225283-43/98 ذرت برزیل 23310 715ع34-ایران-83 هوشنگ اربابی هوشنگ اربابی 3590836891
99/04/06 225316-43/98 ذرت برزیل 15690 756ع99-ایران-63 محمدروستا کشاورزی مرغ تخمگذار فارس 2451640871
99/04/06 225301-43/98 ذرت برزیل 16100 387ع65-ایران-31 مرغداری زیدی فرد کشاورزی مرغداران دورود و حومه 4219627715
99/04/06 225284-43/98 ذرت برزیل 16120 544ع47-ایران-31 مرغداران گوشتی بروجرد کشاورزی مرغداران شهر بروجرد 10740021340
99/04/06 225313-43/98 ذرت برزیل 26390 648ع79-ایران-31 شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار قم کشاورزی مرغداران قم 1086095223
99/04/06 225293-43/98 ذرت برزیل 26100 699ع81-ایران-31 شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار قم کشاورزی مرغداران قم 1086095223
99/04/06 225292-43/98 ذرت برزیل 26510 779ع71-ایران-31 شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار قم کشاورزی مرغداران قم 1086095223
99/04/06 225311-43/98 ذرت برزیل 16480 735ع85-ایران-18 وزینی (کوکبی) کشاورزی مرغداران مرغ تخم گذار استان همدان 3874376478
99/04/06 225308-43/98 ذرت برزیل 16170 547ع11-ایران-28 وزینی (کوکبی) کشاورزی مرغداران مرغ تخم گذار استان همدان 3874376478
99/04/06 320476 دانه سویا 25010 681ع44 کیهان تجارت دایا(کارخانه یگانه خزر ) کیهان تجارت دایا (جدید) 10103424317
99/04/06 56971 دانه کلزا 24520 74131 کیهان تجارت دایا(کارخانه یگانه خزر ) کیهان تجارت دایا(امانی) 10103424317
99/04/06 573547 دانه کلزا 26860 39654 کیهان تجارت دایا(کارخانه یگانه خزر ) کیهان تجارت دایا(امانی) 10103424317
99/04/06 573541 دانه کلزا 26010 31258 کیهان تجارت دایا(کارخانه یگانه خزر ) کیهان تجارت دایا(امانی) 10103424317
99/04/06 573542 دانه کلزا 24850 49196 کیهان تجارت دایا(کارخانه یگانه خزر ) کیهان تجارت دایا(امانی) 10103424317
99/04/06 562284 دانه کلزا 24130 75183 کیهان تجارت دایا(کارخانه یگانه خزر ) کیهان تجارت دایا(امانی) 10103424317
99/04/06 574495 دانه کلزا 25270 39376 کیهان تجارت دایا(کارخانه یگانه خزر ) کیهان تجارت دایا(امانی) 10103424317
99/04/06 574496 دانه کلزا 22650 67424 کیهان تجارت دایا(کارخانه یگانه خزر ) کیهان تجارت دایا(امانی) 10103424317
99/04/06 574499 دانه کلزا 21640 19471 کیهان تجارت دایا(کارخانه یگانه خزر ) کیهان تجارت دایا(امانی) 10103424317
99/04/06 574500 دانه کلزا 21700 44627 کیهان تجارت دایا(کارخانه یگانه خزر ) کیهان تجارت دایا(امانی) 10103424317
99/04/05 225276-43/98 ذرت برزیل 15180 349ع28-ایران-24 تعاونی384 مرغ گوشتی 384 ایثارگران مرغ گوشتی دهدشت 14000072463
99/04/05 225237-43/98 ذرت برزیل 26900 629ع18-ایران-14 3888 سپید تخم ماهور باشت 3888 مرغ تخم گذار سپید تخم ماهور باشت 10980232238
99/04/05 225217-43/98 ذرت برزیل 26020 618ع34-ایران-14 ابراهیم چمازیان درزی ابراهیم چمازیان درزی 2061089879
99/04/05 225236-43/98 ذرت برزیل 16440 448ع33-ایران-72 ابراهیم عاشوری وسطی کلائی ابراهیم عاشوری وسطی کلائی 2160451363
99/04/05 225235-43/98 ذرت برزیل 25440 526ع74-ایران-14 شرکت تعاونی سمنان وحومه اتحادیه شرکتهای مرغداران استان سمنان 10860240649
99/04/05 225261-43/98 ذرت برزیل 27340 719ع43-ایران-27 مرغداری کیوان سالاریان اتحادیه کشاورزی مرغداران گوشتی آذربایجان غربی 2970217198
99/04/05 225277-43/98 ذرت برزیل 27050 129ع66-ایران-71 تعاونی مرغداران اصفهان اتحادیه کشاورزی و مرغداری استان اصفهان 10861224575
99/04/05 225262-43/98 ذرت برزیل 17460 383ع22-ایران-24 تعاونی مرغداران اصفهان اتحادیه کشاورزی و مرغداری استان اصفهان 10861224575
99/04/05 225273-43/98 ذرت برزیل 15890 736ع78-ایران-43 شرکت تعاونی مرغداران شهرضا اتحادیه کشاورزی و مرغداری استان اصفهان 10260045932
99/04/05 225268-43/98 ذرت برزیل 15400 184ع61-ایران-71 شرکت تعاونی مرغداران شهرضا اتحادیه کشاورزی و مرغداری استان اصفهان 10260045932
99/04/05 225266-43/98 ذرت برزیل 15870 717ع46-ایران-71 شرکت تعاونی مرغداران شهرضا اتحادیه کشاورزی و مرغداری استان اصفهان 10260045932
99/04/05 225259-43/98 ذرت برزیل 15510 224ع67-ایران-71 شرکت تعاونی مرغداران شهرضا اتحادیه کشاورزی و مرغداری استان اصفهان 10260045932
99/04/05 225226-43/98 ذرت برزیل 16220 759ع24-ایران-43 احمد ودیعی احمدودیعی 4230495651
99/04/05 225265-43/98 ذرت برزیل 26590 635ع33-ایران-14 امیر بهمن امیر بهمن 3340047571
99/04/05 225251-43/98 ذرت برزیل 29250 767ع71-ایران-83 امین صباغ زاده قصری امین صباغ زاده قصری 3621837353
99/04/05 225238-43/98 ذرت برزیل 12120 988ع41-ایران-14 شرکت تعاونی بهرام پرور جنوب بهرام پرور جنوب گروه 3621 10862108317
99/04/05 225221-43/98 ذرت برزیل 25890 682ع82-ایران-31 بوقلمون گوشتی پر طلایی امیرکبیر پرورش بوقلمون گوشتی پر طلای امیرکبیر 14009071174
99/04/05 225270-43/98 ذرت برزیل 26330 692ع14-ایران-24 گاوداران گاوخونی ورزنه تامین نیازگاوداران گاوخونی ورزنه بن رود 10260429060
99/04/05 225227-43/98 ذرت برزیل 28340 948ع74-ایران-51 تعاونی شامیان سروآباد تعاونی تولیدکنندگان مرغ نیمچه گوشتی کردستان 14006759244
99/04/05 225228-43/98 ذرت برزیل 28760 868ع18-ایران-51 تعاونی مرغداران بانه تعاونی تولیدکنندگان مرغ نیمچه گوشتی کردستان 10861759079
99/04/05 225258-43/98 ذرت برزیل 17810 211ع54-ایران-51 تعاونی مرغداران بانه تعاونی تولیدکنندگان مرغ نیمچه گوشتی کردستان 10861759079
99/04/05 225223-43/98 ذرت برزیل 27540 446ع17-ایران-51 تعاونی مرغداران سقز تعاونی تولیدکنندگان مرغ نیمچه گوشتی کردستان 10610015556
99/04/05 225222-43/98 ذرت برزیل 27390 745ع59-ایران-51 تعاونی مرغداران سقز تعاونی تولیدکنندگان مرغ نیمچه گوشتی کردستان 10610015556
99/04/05 225230-43/98 ذرت برزیل 28650 949ع74-ایران-51 تعاونی مرغداران سقز تعاونی تولیدکنندگان مرغ نیمچه گوشتی کردستان 10610015556
99/04/05 225249-43/98 ذرت برزیل 19970 851ع72-ایران-14 نصرالدین قربانی تعاونی تولیدکنندگان مرغ نیمچه گوشتی کردستان 3838428064
99/04/05 225231-43/98 ذرت برزیل 26580 443ع72-ایران-71 دامداران بهشیران شادیاخ تعاونی صنعت دامپروری خراسان رضوی 10380030884
99/04/05 225232-43/98 ذرت برزیل 26700 264ع51-ایران-71 دامداران بهشیران شادیاخ تعاونی صنعت دامپروری خراسان رضوی 10380030884
99/04/05 225275-43/98 ذرت برزیل 27150 314ع87-ایران-73 دامداران بهشیران شادیاخ تعاونی صنعت دامپروری خراسان رضوی 10380030884
99/04/05 225243-43/98 ذرت برزیل 27330 352ع23-ایران-71 دامداران بهشیران شادیاخ تعاونی صنعت دامپروری خراسان رضوی 10380030884
99/04/05 225241-43/98 ذرت برزیل 25510 299ع89-ایران-43 دامداران بهشیران شادیاخ تعاونی صنعت دامپروری خراسان رضوی 10380030884
99/04/05 225234-43/98 ذرت برزیل 15740 843ع79-ایران-14 امیر هادی پور
99/04/05 225263-43/98 ذرت برزیل 25910 414ع44-ایران-24 تعاونی 252

99/04/05 992338-37/98 جو قزاق 16527 477ع44-ایران-13 تعاونی کشاورزی دامداران تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260014505
99/04/05 992336-37/98 جو قزاق 16605 924ع74-ایران-13 تعاونی کشاورزی دامداران تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260014505
99/04/05 992332-37/98 جو قزاق 26050 424ع94-ایران-62 کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260371718
99/04/05 225278-43/98 ذرت برزیل 26770 138ع66-ایران-71 گاوداران اصفهان تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260251518
99/04/05 992335-37/98 جو قزاق 16350 833ع51-ایران-13 گوسفند داران رسالت لنجان علیا تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260020772
99/04/05 992340-37/98 جو قزاق 28050 215ع58-ایران-71 گوسفند داران شهرضا تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260061864
99/04/05 992334-37/98 جو قزاق 24870 777ع15-ایران-43 گوسفند داران شهرضا تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 10260061864
99/04/05 225271-43/98 ذرت برزیل 25730 956ع58-ایران-23 دامداران استان مرکزی تعاونی کشاورزی دامداران صنعتی وسنتی مرکزی 10780059127
99/04/05 225246-43/98 ذرت برزیل 25870 346ع22-ایران-24 23قره باغ عبدالخالق صداقت تعاونی کشاورزی صنعت دامپروری فارس 10530241704
99/04/05 225220-43/98 ذرت برزیل 26650 162ع34-ایران-24 23قره باغ عبدالخالق صداقت تعاونی کشاورزی صنعت دامپروری فارس 10530241704
99/04/05 225224-43/98 ذرت برزیل 25940 193ع55-ایران-24 تعاونی صنعتی شرق گلستان تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی شرق گلستان 10980172092
99/04/05 225267-43/98 ذرت برزیل 15400 898ع67-ایران-43 محمدرضا پیرحاجی (مرغداری اوقاف) تعاونی کشاورزی مرغ تخمگذار و مادر استان اصفهان 1142372006
99/04/05 225219-43/98 ذرت برزیل 16510 685ع43-ایران-71 محمدهادی عمادی (زهراسادات رضا زاده)
99/04/05 225225-43/98 ذرت برزیل 16280 452ع13-ایران-29 احمد نعیمی پور تعاونی کشاورزی مرغداران تخم گذارالبرز 43122035
99/04/05 992346-37/98 ذرت روس 25458 555ع44-ایران-72 مرغداران شفت تعاونی کشاورزی مرغداران شفت 10840093706
99/04/05 225250-43/98 ذرت برزیل 28880 277ع19-ایران-14 تعاونی مرغداران 182ایثار گران شوش تعاونی کشاورزی مرغداران فجر خوزستان 10860091314
99/04/05 225255-43/98 ذرت برزیل 16290 254ع47-ایران-63 رضا غلامی تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار خراسان رضوی 5229444487
99/04/05 992342-37/98 ذرت روس 23590 831ع31-ایران-62 نگار گلستان خوراک دام نگار گلستان رامیان 14003086677
99/04/05 992341-37/98 ذرت روس 24605 154ع31-ایران-19 نگار گلستان خوراک دام نگار گلستان رامیان 14003086677
99/04/05 992345-37/98 ذرت روس 25330 635ع66-ایران-62 تایماز پنج پیکر خوراک دام و طیور تایماز پنج پیکر 10980301322
99/04/05 992343-37/98 ذرت روس 25666 926ع37-ایران-72 تایماز پنج پیکر خوراک دام و طیور تایماز پنج پیکر 10980301322
99/04/05 225218-43/98 ذرت برزیل 16580 864ع39-ایران-72 کارخانه خوراک دام زرین امروان خوراک دام و طیور زرین امروان 10760294017
99/04/05 992339-37/98 ذرت روس 16218 451ع11-ایران-72 سید عبدالرضا رضوی سیدعبدالرضا رضوی 2142167675
99/04/05 225272-43/98 ذرت برزیل 25730 477ع12-ایران-24 سید مهدی میرشجاعی سیدمهدی میرشجاعی 11360305
99/04/05 225264-43/98 ذرت برزیل 25640 522ع53-ایران-24 مجتبی جوانبختی مجتبی جوانبختی مقدم 4251162234
99/04/05 992344-37/98 ذرت روس 24570 435ع98-ایران-62 مجید اکبری مجید اکبری 2110024674
99/04/05 225242-43/98 ذرت برزیل 15730 445ع34-ایران-24 ماکیان دام سینا محسن صادقی 10320398603
99/04/05 225247-43/98 ذرت برزیل 15700 884ع99-ایران-14 مرتضی نیکبخت مرتضی نیک بخت 4230164051
99/04/05 225257-43/98 ذرت برزیل 16740 471ع71-ایران-19 مرغ مادر دامون گیلان مرغ مادر دامون گیلان 14007301658
99/04/05 225245-43/98 ذرت برزیل 27100 435ع75-ایران-19 مرغ مادر دامون گیلان مرغ مادر دامون گیلان 14007301658
99/04/05 225216-43/98 ذرت برزیل 15630 692ع45-ایران-24 مرغداری بهرام حاتم زاده مرغداران شهرستان کوهدشت 4190260398
99/04/05 225215-43/98 ذرت برزیل 17020 289ع22-ایران-14 مرضیه ناصری مرغداران گوشتی صنعتی هرستان خرم آباد 10861295451
99/04/05 225240-43/98 ذرت برزیل 16390 373ع82-ایران-25 عزیز زارع مرغداران مرغ تخمگذار آذربایجان شرقی 1699359271
99/04/05 225252-43/98 ذرت برزیل 25360 351ع42-ایران-24 مسعود داوری مسعود داوری 3469840571
99/04/05 225254-43/98 ذرت برزیل 16700 358ع13-ایران-43 تعاونی نورآباد مبارکه کشاورزی دامداران دهستان نورآباد 10861380119
99/04/05 992337-37/98 جو قزاق 14658 955ع39-ایران-46 زهرا حیدریان دولت آبادی کشاورزی دامداران دهستان نورآباد 6609603316
99/04/05 992333-37/98 جو قزاق 15280 224ع36-ایران-72 کشاورزی دامداران دهستان نور آباد کشاورزی دامداران دهستان نورآباد 10861380119
99/04/05 225213-43/98 ذرت برزیل 26820 163ع73-ایران-71 گاوداران صنعتی خردورزان خراسان کشاورزی گاوداران صنعتی خردورزان خراسان 10380382854
99/04/05 225274-43/98 ذرت برزیل 25750 137ع72-ایران-14 گاوداران صنعتی خردورزان خراسان کشاورزی گاوداران صنعتی خردورزان خراسان 10380382854
99/04/05 225214-43/98 ذرت برزیل 26540 268ع48-ایران-71 گاوداران صنعتی خردورزان خراسان کشاورزی گاوداران صنعتی خردورزان خراسان 10380382854
99/04/05 225260-43/98 ذرت برزیل 26280 292ع75-ایران-73 مرغداران رها بخش 0 کشاورزی مرغداران رهابخش قائنات 14005799817
99/04/05 225229-43/98 ذرت برزیل 25990 437ع81-ایران-54 تعاونی مرغداران ققنوس کشاورزی مرغداران ققنوس آرین شهر 10360021736
99/04/05 225253-43/98 ذرت برزیل 11330 188ع44-ایران-24 بهار مزرعه شکوفا